fbpx

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení | Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem (Klára Nolanová, Výsypy 932, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 05330092 ) Smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem vzniká vyplněním přihlášky v elektronické či písemné podobě. Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

Předmět plnění | Předmětem plnění je výuka – jazykové služby. Dodavatel se zavazuje ke splnění všech jím uveřejněných podmínek výuky. Tím se rozumí všechny podmínky výuky specifikované na internetových stránkách Jazykové školy youTalk (www.youtalk.cz).


Termín a způsob předání výuky | Dodavatel je povinen zajistit objednanou výuku v ujednaném termínu. Objednanou výukou se rozumí Dodavatelem otevřený a Objednatelem  objednaný jazykový kurz – jazyková služba v celém jeho rozsahu. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Dodavatel oprávněn zvolit náhradní termín anebo způsob zajištění výuky nebo služby, která proběhne ve lhůtě sjednané mezi Objednatelem a Dodavatelem v termínu do 30 dní od zrušení lekce. Pokud nedojde k vybrání lekce nebo služby v termínu Objednatelem do 30 dní ode dne zrušení lekce nebo služby, bere se tato lekce nebo služba jako propadlá a Objednatel je povinen tuto lekci nebo službu uhradit v plné výši. Odmítne-li Objednatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít výuku nebo službu, považuje se tato výuka nebo služba za splněnou a Dodavateli vzniká právo na úhradu výuky nebo služby dle článku o ceně. Objednateli vzniká povinnost tuto výuku nebo služby uhradit.

Cena | Výše ceny výuky nebo služby, je stanovena hodinovou sazbou stanovenou dohodou mezi Dodavatelem a Objednatelem Výukové materiály nejsou zahrnuty v ceně.  O ceně mohou rozhodovat pouze oprávněné osoby ze společnosti YouTalk.

Kurzovné | Je částka splatná za všechny produkty a služby poskytnuté Dodavatelem. Uhrazené kurzovné je nevratné. Výjimku z podmínek tvoří uznaná reklamace.

Platební podmínky | Kurzovné musí být uhrazeno nejpozději před první vyučovací hodinou nebo poskytnutou službou  V případně firem, převodem k datu splatnosti faktury vystavené Dodavatelem. Faktura, jakožto příjmový doklad bude zaslán všem fyzickým i právnickým osobám na základě zákona o evidenci tržeb od 1.1. 2023. Pokud bude sjednáno, Dodavatel vystaví příjmový pokladní doklad jako potvrzení o uhrazení zálohy (zálohová faktura) na sjednanou částku nebo procentuální částku ze sjednané ceny. Všechny faktury mají splatnost 3 dny (nebylo-li sjednáno jinak) první faktura bude vystavena ihned po dohodě mezi Objednatelem a Dodavatelem. Mezi tyto dohody se berou jak písemné tak ústní prohlášení Objednatele o zájem služeb Dodavatele a to tím, že si sjedná termín a hodinu  lekce.  Dodavatel nabízí možnost jazykového auditu zdarma, kterou je možné Objednatelem využít a sjednat si další služby nebo produkty přímo s Lektorem. Dodavatelem v této situaci zůstává výhradně společnost YouTalk. Dodavatel je povinen vystavit fakturu do 24 hodin od žádosti Objednatele o produkt nebo službu, splatnost faktury zůstává 3 dny ale povinnost úhrady produktu a služby zůstává v termínu před vykonáním nebo odevzdáním produktu nebo služby. Dostane-li se Účastník při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm být požadován úrok z prodlení v zákonné výši výši z dlužné částky za každý započatý den z prodlení.

Storno podmínky | Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující: Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu.

Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – bez storno poplatku.

Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: 50% kurzovného.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunu kurzu, zrušení hodiny, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude Účastník neprodleně informován. V případě zrušení kurzu nebo jeho části Dodavatlem, vzniká Účastníkovi nárok na vrácení poměrné čásky uhrazeného kurzovného.V případě vrácení čásky nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku Účastníka převedena na jeho účet do 14 dní. Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy Dodavatel poskytne Účastníkovi možnost absolvovat jazykovou výuku podle požadavků uvedených v přihlášce.

Storno podmínky SLUŽEB – 14 dní předem bez storno poplatku

7 dní předem – storno poplatek: 50% kurzovného
1 den předem – storno poplatek: 100% kurzovného

Zmeškané hodiny | pokud dojde k zameškání bez řádné omluvy u výuky a služeb, není poskytována Účastníkovi žádná kompenzace. Termínem řádná omluva se myslí oznámení o nepřítomnost a to 24hodin (kalendářní den předem) na adresu info@youtalk.cz a oznámení svému Lektorovi buď emailem nebo sms zprávou. Pokud dojde ke zrušení výuky nebo služby ze strany Dodavatele, je Účastníkovi poskytnut náhradní termín, ve které je nutné výuku nebo službu vyčerpat do 30 dní od zrušení výuky nebo služby. Pokud dojde ke zrušení výuky nebo služby z účastníkovi strany do 24 hodin předchozího dne před zahájením výuky nebo služby, je domluven náhradní termín a hodina nepropadá a má nárok si hodinu nahradit v nově dohodnutém termínu po dohodě s Lektorem. Hodinu je nutno vybrat v období 30 dní. Pokud dojde ke zrušení v termínu kratším než 24 hodin (kalendářní den) před lekcí, peníze propadají a Účastník nemá nárok na náhradu zameškané hodiny nebo služby. V odůvodněném případě (např. absence na základě předloženého lékařského potvrzení) bude Účastníkovi nabídnuta možnost nahradit si zmeškané hodiny v náhraních termínch i mimo plánovaný časový úsek čerpání lekcí.

Výuka | Jazyková výuka probíhá online prostřednictvím online platforem. Výuka může probíhat také u klienta či ve firmě. Vše dle předchozí domluvy. Výuka probíhá vždy v řádně dohodnutém termínu. Výuka se nekoná o státních svátcích, avšak v době školních prázdnin probíhá všechna výuka s výjimkou výuky pro žáky základních a středních škol. O případných změnách v harmonogramu (např. o konání či nekonání výuky v období školních prázdnin) bude rozhodnuto po domluvě s Účastníkem a na základě vzájemné dohody. Účastníci budou o této změně včas informováni. V případě změny místa výuky bude tato změna Účastníkům oznámena včas před zahájením výuky.

Změny ze strany jazykové školy | Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu Lektora v kurzu, nebo zaměstnance vykonávajícího službu. Dodavatel si rovněž vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má Účastník nárok na vrácení kurzovného za výukové bloky, které se neuskuteční. Jazyková škola si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka a nepředpokladatelné události, které nejsou v její moci. V takovém případě nemá Účastník nárok na vrácení kurzovného. Vyučující kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se Účastník nedostaví bez řádné omluvy do 20 minut po zahájení výuky. Pokud je výuka zrušena ze strany Dodavatele z důvodu, že lektor z vážných důvodů nemůže být přítomen na výuce, zajistí Dodavatel v daném či nejbližším možném termínu odpovídající náhradu.

Výukové materiály | Účastník výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Dodavatele jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se Účastník výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu, tzn. že bude užívat výlučně originály.

Odstoupení od smlouvy | Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Účastníkem a zrušit bez náhrady účast Účastníka v kurzu nebo služby a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví vyučujícího, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že Účastník neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.

Reklamace | Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. Pokud uzná Dodavatel reklamaci Objednatele za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. V tomto případě má Objednatel nárok na náhradní lekci či slevu z výuky nebo služby. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů.

Lhůta k uplatnění reklamace | Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad kvality výuky u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí prvních 4 výukových jednotek, resp. do 5 pracovních dnů ode dne jejich vzniku. Takovými vadami výuky se rozumí prokazatelně nedostatečná kvalitakvní způsobilost Lektora k vedení příslušného kurzu a k předání výuky. Nárokům plynoucím z odpovědnost za vady, jsou-li uplatněny opožděně, nebude vyhověno.

Souhlas s obchodními podmínkami | Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnost v případě podání závazné přihlášky (elektronické i papírové). Při dalším přihlášení se do kurzu platí podmínky už jednou podepsané, pokud se mezi tím nezměnily.

Ochrana osobních údajů | Klára Nolanová Učení Jazykům, ič: 05330092 prohlašuje, že všechny Účastníkem  poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci výuky, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Účastník podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takového smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od ukončení takového smluvního vztahu.

Všeobecná ujednání Objednatel se zavazuje řešit všechny sporné záležitosti s Dodavatelem, resp. Koordinátorem jazykových kurzů nikoliv s jeho Lektorem. Při neúčasti v kurzu, jeho zrušení nebo přerušení z důvodu na straně Objednatele a v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami, se Kurzovné nevrací.

Závěrečná ustanovení | Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Znění těchto obchodních podmínek je pro strany ve smluvním vztahu závazné. Vyplněním papírové formy přihlášky nebo online přihlášky zákazník potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami, ceníkem a rozvrhem. V případě, že se kterékoliv ustanovení těchto podmínek stane neplatné nebo nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost podmínek ostatních. Znění těchto podmínek je pro smluvní strany závazné. Objednavatel potvrzuje podepsáním online přihlášky, že jeho souhlas s obchodními podmínkami a GDPR svobodný, vážný, určitý, srozumitelný a vědomý a toto dává najevo akcí, kdy zaškrtává políčko v sekci rezervace lekcí.