fbpx

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto Vás informujeme o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, jakož i plní svoji
informační povinnost o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,GDPR“) a zákona č.110/2019 Sb., zákona o zpracování
osobních údajů.

 1. Shromažďované údaje
  Správce shromažďujeme a zpracovává tyto identifikační, kontaktní a platební údaje subjektu:
  ● jméno a příjmení, titul,
  ● adresa bydliště/sídla,
  ● datum narození,
  ● e-mailová adresa,
  ● fotografie, video a audiozáznamy podobizny v tištěné i digitální podobě,
  ● telefonní číslo,
  ● bankovní účet.
 2. Zdroj osobních údajů
  Vaše osobní údaje jsme získali přímo od Vás, případně z veřejně dostupných registrů
  a rejstříků.
 1. Účel zpracování osobních údajů
  Provádíme zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi
  (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádíme
  zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění našich veřejnoprávních povinností.
  Vaše osobní údaje tedy potřebujeme a zpracováváme za účelem uzavření smlouvy, komunikaci
  s Vámi a pro plnění povinností určených zákonem, zejména ve vztahu k archivaci dokumentů
  a účetnictví.
 2. Právní titul (důvod) pro zpracování osobních údajů
  Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli
  nebo se chystáme uzavřít.
  Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti, neboť zákony nám
  ukládají povinnost archivovat některé dokumenty, zejména daňové doklady. Tuto povinnost nám
  ukládá zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/1991 Sb.,
  o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové
  službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, případně zákon č. 435/2004 Sb.,
  o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, dále případně zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
  ve znění pozdějších předpisů.
  Právním základem pro zpracování osobních údajů je po provedeném testu rovnováhy dále náš
  oprávněný zájem. Osobní údaje zpracováváme při zasílání obchodních sdělení, pokud jste naším
  klientem. Osobní údaje rovněž budeme zpracovávat, a to i po skončení smluvního vztahu, pro
  případné soudní řízení. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku.
  Právním základem pro zpracování osobních údajů může být i souhlas, například tehdy, pokud byste
  chtěli odebírat obchodní sdělení, ale dosud jste nebyli našim klientem. Souhlas můžete kdykoli
  odvolat na e-mailové adrese uvedené výše, případně písemně na naší adrese uvedené výše.
 3. Doba ponechání osobních údajů
  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budou trvat účinky práv a povinností ze
  smlouvy.
  Po skončení smluvního vztahu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 4 let z titulu
  oprávněného zájmu, případně jeden rok po uplynutí promlčecí doby, podle toho, která z těchto dob
  je delší.
  Pokud nám zákon ukládá povinnost archivovat Vaše osobní údaje po určitou dobu, budou tyto
  osobní údaje archivovány a uloženy nejdéle po dobu stanovenou v souladu s obecně závaznými
  právními předpisy. Maximálně však po dobu 10 let od skončení právních vztahů.
 1. Poskytnutí osobních údajů
  Poskytnutí osobních údajů a uzavření smlouvy je dobrovolné, potřebujeme je ale pro uzavření
  a plnění smlouvy. Rovněž nám i zákon ukládá povinnost vzhledem k účetním dokladům
  zpracovávat Vaše osobní údaje. Pokud byste nám osobní údaje neposkytli, nemůžeme s Vámi
  uzavřít smlouvu.
  Jako subjekt údajů berete na vědomí, že v případě specifických případů můžete být
  požádán/požádána individuálně vymezený souhlas ke konkrétní akci, bude-li jeho povaha takový
  souhlas vyžadovat.
 2. Zabezpečení osobních údajů
  Správce se zavazuje zpracovávané údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým
  přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.
 3. Práva subjektu osobních údajů
  Prohlašuji, že jsem byl jako subjekt údajů poučen/a o svých právech podle § 27, 28 a 29 zákona
  č.110/2019 Sb., zákona o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu
  a Rady(EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a to zejména těch, které vyplývají
  z čl. 12 až 23, tedy:
  ● být informován, jaké mé osobní údaje jsou zpracovávány,
  ● práva na výmaz a omezené zpracování, práva na opravu či změnu nesprávných nebo
  ● neúplných údajů,
  ● práva vzít kdykoliv zpět souhlas písemným odvoláním souhlasu doručeným správci, pokud
  ke zpracování dochází na základě souhlasu,
  ● právo požadovat výmaz těchto údajů
  ● práva požadovat od správce vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  ● práva nebýt předmětem automatizované individuální rozhodování,
  ● práva na přenos osobních údajů,
  ● a rovněž práva obrátit se na správce či přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem
  Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz,
  posta@uoou.cz., v případě, že zpracovatel či správce osobních údajů bude postupovat
  v rozporu se zákonem,
  ● právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě, pokud je zpracováváme
  pro náš oprávněný zájem.

Tyto informace sdílíme pouze s Vašim souhlasem osobám se kterými spolupracujeme společně.